خدمات استخراج داده‌های پلام ایکس

ارائه خدمات به دانشگاه ­ها، موسسات پژوهشی، سازمان­های سیاست گذاری علم و فناوری،پژوهشگران، اعضای هیئت علمی و دانشجویان، شرکت های دانش بنیان در زمینه استخراج داده ­های استناددهی به شاخص ها و سنجه های پلام ایکس.

 

خروجی داده های مورد بازیابی مطابق جدول زیر می باشد:

شاخص ها و سنجه های
پلام ایکس

Mentions

Social media

usage

citation

capture

News Mentions

Tweets

Abstract Views

Citation indexes

Readers

References

Shares, Likes & Comments

Clicks

Clinical Citations

Bookmarks

Blog Mentions

 

Collaborators

Policy Citation

Favorites

Comments

 

Downloads

Patent Citation

Followers

Forum Topic Count

Likes

Full Text Views

Patent Family Citations

Forks

Gist Count

Ratings

Holdings

 

Exports/Saves

Reviews

Recommendations

Link Outs

 

Subscribers

Q&A (Q&A Site Mentions)

Scores

Plays

 

Watchers

 

 

Views

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سفارش خود را ثبت کنید

  • انواع فایل های مجاز : csv, xsl, xslx, txt.
    نمونه رکورد برای بررسی داده های درخواستی